ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไชยะวิทยาเดิมเรียกว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชัย 1 ไชยะวิทยา” เปิดทำการสอนครั้งแรวันที่ 24 กันยายน 2474 โดยราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย ได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น และได้มอบให้แก่ทางราชการคณะกรรมการอำเภอศรีสัชนาลัยได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ อาคารเรียนชั่วคราวเป็นลักษณะเสาไม้แก่นมุงหญ้าคา ไม่มีพื้น ไม่มีฝา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 65 คน ครู 1 คน โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ตำบลศรีสัชนาลัย ซึ่งต้องข้ามน้ำโดยเรือทำให้ลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนเพราะมีแม่น้ำยมขวางกั้นไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ

     เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่เรียนได้ ทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือทางการศึกษา และราษฎรหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมมือก่อสร้างอาคารเรียนถาวร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น 600 บาท ที่ดินโรงเรียนได้รับการบริจาคและซื้อเพิ่มเติมบ้าง รวม 4 ไร่ 2 งาน อาคารเป็นแบบพิเศษ มีมุขหน้า มุขหลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร เสาและพื้นเป็นไม้แก่น เป็นห้องโถงไม่กั้นห้อง ยกพื้นสูง มุงสังกะสี มีฝาโดยรอบ มีเพดานและประตูหน้าต่างพร้อม ต่อมาปี พ.ศ. 2504 ทางราชการอนุมัติค่าใช้สอย เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่ม 2 ห้องเรียน

     เมื่อปี พ.ศ. 2508 ทางราชการได้อนุมัติเงินค่าใช่สอยเพื่อซ่อมแซมเสา 7 ต้น เป็นเงิน 1,000 บาท และคณะครูบริจาคร่วมสมทบซ่อมแซมบันได จำนวน 500 บาท ในปีการศึกษา พ.ศ. 2512 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายแบบไม่บังคับเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต้นสังกัดในขณะนั้น อนุมัติงบประมาณ 250,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นอาคารสำหรับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งสร้างในที่ดินใหม่   (ที่ดินที่อยู่ปัจจุบัน) เพราะที่ดินโรงเรียนเดิมอยู่ในตลาด คับแคบไม่พอที่ขยายบริเวณออกไปได้ นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และได้รับงบประมาณอีก 17,000 บาท สร้างอาคารประชุม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ในปีการศึกษา 2513 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 14 ห้องเรียน ครู 16 คน ในปีการศึกษา 2514 ราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย ได้แยกนักเรียนมาเปิดเป็นโรงเรียน ใหม่ชื่อ โรงเรียนบ้านท่าชัย โรงเรียน ไชยะวิทยา ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท ปีการศึกษา 2515 ได้รับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขุดบ่อน้ำตื้น 1 บ่อ เป็นเงิน 4,500 บาท

     ปีการศึกษา 2516 ได้รับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. อีก 2ห้องเรียน เป็นเงิน 80,000 บาท

     ปีการศึกษา 2517 ได้รับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารแบบ ป. 1 ข. 3 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2518 ได้รับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารแบบ ป. 1 ข. 4 ห้องเรียน

     ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณสุขาภิบาลศรีสัชนาลัย ขุดบ่อน้ำตื้น 1 บ่อ เป็นเงิน 7,000 และเป็นงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างส้วม 1 หลัง เป็นเงิน 7,000 บาท ประธานรุ่นลุกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 24 นายสุนทร ศรีประเสริฐ สร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง เป็นเงิน 6,000 บาท ปีการศึกษา 2521 คณะกรรมการโรงเรียนได้จัดสร้างประปาโรงเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท และเป็นที่โรงเรียนย้ายสังกัดมาเป็นสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2524 ได้งบประมาณ สปช. สร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท ส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 5,000 บาท

     ปีการศึกษา 2526 ได้งบประมาณ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 1 หลัง ปีการศึกษา 2528 ได้งบประมาณ ย้ายบันไดอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. เข้าใต้ถุนอาคาร 4 เป็นเงิน 32,000 บาท และคณะกรรมการศึกษาร่วมกับครู เปลี่ยนท่อประปาเป็นท่อเหล็กขึ้นใหม่ทั้งหมดเป็นเงิน 15,000 บาท ปีการศึกษา 2530 ได้งบประมาณติดตั้งไฟฟ้า เป็นเงิน 35,000 บาท

     ปีการศึกษา 2531 ได้งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 เป็นเงิน 45,000 บท

     ปีการศึกษา 2533 ได้งบประมาณ สส.ประทวน เขียวฤทธิ์ เป็นค่าปรับปรุงห้องเรียนเด็ก ก่อนวัยเรียน สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล รวมเป็นเงิน 15,844 บาท ปีการศึกษา 2534 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรกมีนักเรียนชั้น ม.1จำนวน51คน

     ปีการศึกษา 2539ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/29 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 95,000 บาท

     ปี พ.ศ. 2548- 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์สิน เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษา ดังนี้ 1. จัดสร้างหลังคารูปโค้ง สนามเด็กเล่น ขนาด 9 x 12 เมตร จำนวน 1 ที่ เป็นเงิน 30,000 บท 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียน จำนวน 12 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท 3. จัดทำถนนคอนกรีต กว้าง 4.5 ม. ทางเข้าอาคารเรียน ด้านทิศใต้ ระยะทาง 80 เมตร เป็นเงิน 80,000 บาท 4. จัดทำ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจัดหาเครื่องเล่นเพิ่มเติม เป็นเงิน 30,000 บาท 5. จัดทำมุ้งลวด อาคารเรียน นักเรียนชั้นปฐมวัย เป็นเงิน 70,000 บาท

     ปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนปีการศึกษา 2557 จำนวน 300 คน ครู 17 คน โดยมี นายเมธี จุมพลศรี เป็นผู้อำนวยการ

     สภาพชุมชนโดยรวม สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากร ประมาณ 2,500 คน บริเวณใกล้เคียงได้แก่ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัยโรงเรียนท่าชัยวิทยา สถานีอนามัยตำบลท่าชัย วัดชัยสิทธาราม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาชีพหลักของชุมชนคือ ทำไร่อ้อย เนื่องจาก สภาพภูมิศาสตร์มีความเหมะสมกับอาชีพทำไร่อ้อย ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และงานแห่งานเทโวของวัดชัยสิทธาราม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 100 นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 30,000 บาท โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนไชยะวิทยาอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น และใกล้ตลาดท่าชัย มีโรงเรียนใกล้เคียงติดต่อหลายโรงเรียน ล้วนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองนอกเขตบริการ และเขตใกล้เคียงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนพอมากพอสมควร ทำให้มีจำนวนนักเรียนปานกลาง อาคารเรียนเก่าและชำรุด ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนต้องหางบประมาณซ่อมแซมกันเองเท่าที่จะทำได้ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนดีพอสมควร


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,642