อาคารสถานที่

อาคารแบบ 008   ขนาด 1 ชั้น จำนวน  9  ห้อง

จัดเป็นห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง ชั้นอนุบาล 2 จำนวน      2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง   ห้องสมุด 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1  ห้อง ห้องพัสดุ 1  ห้อง   และห้องพักครู 1 ห้อง

อาคารแบบ ป. 1 ข   ขนาด 1  ชั้น 5 ห้องเรียน  จัดเป็น   ห้องเรียน ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จำนวน 1ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จำนวน 1  ห้อง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จำนวน 1ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จำนวน 1ห้อง   ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ   จำนวน  1  ห้อง

อาคารเรียนแบบ ป. 1  ฉ  ขนาด 1 ชั้น 2 หลังติดต่อกัน  7 ห้องเรียน ชั้นล่างต่อเติมเอง ห้องเรียนไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอจัดเป็นห้องต่างๆ

อาคารประกอบ    ประกอบด้วย

1.   อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 /26  จำนวน 1 หลัง   

2. โรงอาหาร งบบริจาค      1    หลัง

3. บ้านพักครู แบบ องค์การ  2     หลัง  (ชำรุดไม่สามารถพักอาศัยได้)

4. ห้องส้วม แบบ 601/26     2      หลัง  8  ที่

5.   ห้องส้วมก่อสร้างเองจากงบบริจาค  2     หลัง   9 

               จำนวนห้องเรียนทั้งหมด     12   ห้องเรียน  แบ่งเป็น

               ชั้น  อนุบาล 1 – 2   จำนวน  2 ห้อง  

               ชั้น ป. 1 – ป.6    จำนวน  6  ห้อง  

               ชั้น ม.1 – ม.3      จำนวน  3  ห้อง 

ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   4   ห้อง ได้แก่  ห้องวิทยาศาสตร์    ห้องคอมพิวเตอร์    


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,642